What is NLP ? / Vad är NLP? (Eng/Sv)

I combine different tools such as NLP, Hypnosis, Coaching and my own ToM Energy Release™ which is the most powerful combination! I always follow my client's needs for them to be able to increase their well-being. NLP: Neuro Linguistic Programming

Neuro - The brain and our thoughts. How we filter, sort and how we process information that we take in through all our senses.


Linguistic - Language and communication. How we communicate with ourselves and others to achieve the result we want. By understanding how others filter information, we can adapt the communication we distribute, so that the message gets through.


Programming - As humans we program all habits, good or bad habits that we have. We create programs ("autopilot") so that we do not have to think about everything we do. In a session we can change a bad habit and create programs in our subconscious (and conscious) that increase our well-being. We all have different triggers, such as e.g. phobias, stress, smoking and depression that we have created habits to deal with. Often a quick reaction where we do not have time to think and often the solution may not even be logical, but it is so programmed that we can not control it. We often know what is really good for us, but if it is not programmed, it can be very difficult to change that habit / pattern, that is why NLP is so effective!


With NLP you work with these three parts and very easily you can say that you get tools for how to think, communicate and change your behaviors. And who does not want to take control of it?


We could summarize the basic philosophy with three keys:

We interpret reality as it looks from our perspective. There are always several ways to see and interpret. We need to choose the most constructive and positive way for us to look at reality.

When we do it often enough, we make our wellbeing a habit instead of a choice.
To be educated by both the amazing Paul McKenna & the fantastic co-founder of NLP Dr Richard Bandler was a great honor! Being able to combine this with coaching and with my own technique has taken me and my clients' wellbeing to a much higher level! - Anna

(in picture)

- Paul McKenna and Anna

- Anna and Dr Richard Bandler


Vad är NLP?

Jag kombinerar olika verktyg så som NLP, Hypnos, Coaching och mina egna ToM Energy Release™ vilket är den mest kraftfulla kombinationen! Jag utgår alltid efter min klients behov för att kunna öka sitt välmående.

NLP: Neuro Linguistic Programmering


Neuro - Hjärnan och våra tankebanor. Hur vi filtrerar, sorterar och hur vi bearbetar information som vi tar in via våra sinnen.


Lingvistik - Språket och kommunikationen. Hur vi kommunicerar med oss ​​själva och andra för att uppnå resultatet vi vill ha. Genom att förstå hur andra filtrerar information kan vi anpassa den kommunikation vi använder så att budskapet når fram.


Programmering - Alla vanor, eller ovanor vi har. Vi skapar program för att inte behöva tänka på allting vi gör "autopilot"). Ibland vill vi förändra en ovana och skapa program i vårt undermedvetna (och medvetna) som ökar vårt välmående. Vi har alla olika triggers, så som t.ex. fobier, stress, rökning och depression som vi skapat vanor för att hantera. Ofta en snabb reaktion där vi inte hinner tänka och ofta är kanske inte triggern och lösningen ens logisk, men den är så inprogrammerad att vi inte kan kontrollera det. Vi vet ofta vad som egentligen är bra för oss men är det inte inprogrammerat så kan det vara väldigt svårt att ändra den vanan/mönstret, därför är NLP så effektivt!


Med NLP jobbar man med dessa tre delar och väldigt enkelt kan man säga att man får verktyg för hur man ska tänka, kommunicera och ändra sina beteenden. Och vem vill inte ta kontroll över det?


Vi skulle kunna sammanfatta grundfilosofin med tre nycklar:

Vi tolkar verklighet som det ser ut från vårt perspektiv. Det finns alltid flera sätt att se och tolka.

Vi behöver välja det mest konstruktiva och positiva sätt för oss att se på verklighet. När vi gör det tillräckligt ofta gör vi gör välmående till en vana istället för ett val.Att bli utbildad av både den fantastiska Paul McKenna och den fantastiska grundaren av NLP Dr Richard Bandler var en stor ära! Att kunna kombinera detta med coaching och med min egen teknik har tagit mig och mina kunders välbefinnande till en mycket högre nivå! - Anna